Kabelbaum 14401 - Armaturen

mit 15K857 Kabelbaum Mittelkonsole

mit 19A657 Kabelbaum Sonnensensor

 

 

1BP02 - Karosseriesteuermodul (Auszug)

Body Control Module - BCM

Armaturen rechts

 

Lage der Stecker am Moodul siehe Einleitung - Aufbau Karosseriesteuermodul BCM

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C1BP02-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   INTERIOR LIGHT DIMMING 2                                                1                                   n/c

2                                   REAR WINDOW DEFROSTER INDICATOR                        2       0,35 bn/gn         Scheibenheizungsschalter C2RD09-B/9

3                                   LIN 1 (SWM)                                                                              3       0,35 wh              Lenkstockmodul C2LS41/2

4                                   LIN 1 (LSM)                                                                               4       0,35 gn/vt           Lichtschalter C2LF32-D/5

5                                   LIN 3 (ESCL)                                                                             5       0,35 gy/bu         Lenkradsperre C2LS41-A/4         Keyless

6                                   LIN 3 (SCU)                                                                               6                                   n/c

7                                   HS-CAN HIGH                                                                          7       0,35 wh/bu        C23-AB/11 (ECM)         ohne FLC, ohne FDSM

7                                   HS-CAN HIGH                                                                          7       0,35 wh/bu        C23-CD/1-3 - C23-AB/11 (ECM)         mit FLC / FDSM

                                                                                                                                                                                + DLC C3DB04/6

                                                                                                                                                                                + Lenkstockmodul C2LS41/4

                                                                                                                                                                                + Airbagmodul C2R114-A/19

                                                                                                                                                                                + AFS-Modul C2LF23-C/3

                                                                                                                                                                                + Sync-Modul C2ME112/53         mit Sync

                                                                                                                                                                                + FSM C2MF01/9         FSM

                                                                                                                                                                                + C23-CD/1 (FLC)         FLC

                                                                                                                                                                                + C23-CD/1 (FDSM)         FDSM

8                                   HS-CAN LOW                                                                           8       0,35 wh              C23-AB/10 (ECM)         o. FLC, o. FDSM

8                                   HS-CAN LOW                                                                           8       0,35 wh              C23-CD/4-5 - C23-AB/10 (ECM)         m. FLC / FDSM

                                                                                                                                                                                + DLC C3DB04/14

                                                                                                                                                                                + Lenkstockmodul C2LS41/5

                                                                                                                                                                                + Airbagmodul C2R114-A/20

                                                                                                                                                                                + AFS-Modul C2LF23-C/2

                                                                                                                                                                                + Sync-Modul C2ME112/55         Sync

                                                                                                                                                                                + FSM C2MF01/8         FSM

                                                                                                                                                                                + C23-CD/4 (FLC)         FLC

                                                                                                                                                                                + C23-CD/4 (FDSM)         FDSM

9                                   EVAPORATPR SENSOR                                                         9       0,35 vt/bn           Verdampfertemp.sensor         Klima

10                                 AC ON SWITCH                                                                        10     0,35 gy/ye          Klimaregelmodul C2H101-C/5         Klima

11                                 UNLOCK STATUS                                                                   11     0,35 bn               Konsolenbedienfeld C2PL22/6         ohne Sync

11                                 UNLOCK STATUS                                                                   11     0,35 bn               EFP C2PL22-B/6         mit Sync

                                                                                                                                                                                + Konsolenbedienfeld C2PL22-C/2         mit Sync

12                                 START BUTTON ILLUMINATION                                          12     0,5 bn                 Startknopf C2DC35/1 ILLUM         Keyless

13                                 CENTRAL LOCK SW INDICATOR (LED)                             13     0,35 wh/ye         Konsolenbedienfeld C2PL22/2         ohne Sync

13                                 CENTRAL LOCK SW INDICATOR (LED)                             13     0,35 wh/ye         EFP C2PL22-B/2         mit Sync

                                                                                                                                                                                + Konsolenbedienfeld C2PL22-C1         mit Sync

14                                 INSTR CONTROL SW ILLU SUPPLY                                   14     0,35 bn               4-Tasten-Bedienfeld C2MP18/6

                                                                                                                                                                                + Lenkstockmodul C2LS41/12

                                                                                                                                                                                + Klimaregelmodul C2H101-C/1         ohne DEATC

                                                                                                                                                                                + Konsolenbedienfeld C2PL22/3         ohne Sync

                                                                                                                                                                                + Konsolenbedienfeld C2PL22-C/5         mit Sync

                                                                                                                                                                                + Scheibenheizungsschalter C2RD09-B/6

                                                                                                                                                                                + C33-CD/10 (Sitzheizungsschalter)         Sitzheizung

15                                                                                                                                      15                                 n/c

16                                                                                                                                      16                                 n/c

17                                                                                                                                      17                                 n/c

18                                                                                                                                      18                                 n/c

19                                                                                                                                      19                                 n/c

20                                                                                                                                      20                                 n/c

21                                 LIN 2 (BBS)                                                                                21     0,75 bn/bu         Sirenenmodul C1RT16/2         Alarm

22                                 START BUTTON SW2                                                             22     0,35 gn/bn         Startknopf C2DC35/4 SW2         Keyless

23                                 AMBIENT LIGHT SENSOR                                                     23     0,35 gn/bu         C21-CD/4 (Umgebungslichtsensor)         manuelle Klima

23                                 AMBIENT LIGHT SENSOR                                                     23     0,35 gn/bu         C21-CD/4 (Sonnensensor)         DEATC

24                                 RADIO ANTI THEFT SWITCH                                                24     0,35 wh/gn        MF-Anzeige C2ME04/10         Alarmanlage

25                                 PARK BREAK SWITCH                                                           25     0,35 wh/vt          C23-AB/6 (Handbremsenschalter)

26                                 SPARE LOW SIDE DI8                                                            26                                 n/c

27                                 HAZARD SWITCH                                                                    27     0,35 bn/ye         Konsolenbedienfeld C2PL22/1         ohne Sync

27                                 SIGNAL SW HAZARD WARNING                                          27     0,35 bn/ye         EFP C2PL22-B/1         mit Sync

                                                                                                                                                                                + Konsolenbedienfeld C2PL22-C/4         mit Sync

28                                 START BUTTON SW1                                                             28     0,35 rd                Startknopf C2DC35/3 SW1         Keyless

29                                 EVAPORATE SENSOR / AMBIENT LIGHT GND                29     0,35 gn/bu         Verdampfertemp.sensor         Klima

                                                                                                                                                                                + C21-CD/4 (Umgebungslichtsensor)         manuelle Klima

                                                                                                                                                                                + C21-CD/4 (Sonnensensor)         DEATC

30                                 PATS GND                                                                                 30     0,35 bk               PATS-Empfänger C2RT03/2

31                                 WINDSCREEN HEATER INDICATOR LED                         31     0,35 bu/gn         Scheibenheizungsschalter C2RD09-B/3         WSSH

32                                                                                                                                      32                                 n/c

33                                 START/STOP BUTTON SWITCH                                           33     0,35 bn/ye         4-Tasten-Gruppe C2MP18/10         Start/Stop

34                                 PATS RX                                                                                    34     0,35 vt/gy           PATS-Empfänger C2RT03/4

35                                                                                                                                      35                                 n/c

36                                                                                                                                      36                                 n/c

37                                                                                                                                      37                                 n/c

38                                                                                                                                      38                                 n/c

39                                                                                                                                      39                                 n/c

40                                                                                                                                      40                                 n/c

41                                 BTSI                                                                                            41     0,5 gn                 Wählhebeleinheit C3ET42/3         Automatik

42                                 START/STOP BUTTON INDICATION LED                          42     0,35 ye/vt           4-Tasten-Gruppe C2MP18/9         Start/Stop

43                                 SCU/IGNITION SW 15 IN                                                        43     0,5 bn/ye            Zündschalter C2DC32/1         ohne Keyless

44                                 SCU/IGNITION SW ACCESSORY                                         44     0,5 vt/gn             Zündschalter C2DC32/6         ohne Keyless

45                                 REAR WINDOW DEFROSTER SWITCH                              45     0,35 bu/gy         Scheibenheizungsschalter C2RD09-B/1

46                                 IGNITION SWITCH KEY IN                                                     46     0,35 bu/gy         Zündschalter C2DC32/5 Schlüsselkontakt       ohne Keyless

47                                 FRONT WIPER LIMP HOME SW                                           47     0,35 bu/gn         Lenkstockmodul C2LS41/3

48                                 WINDSCREEN DEFROSTER SWITCH                                48     0,35 gn/og         Scheibenheizungsschalter C2RD09-B/7         WSSH

49                                 AUX HEATER SW                                                                    49     0,35 gn/bn         Klimaregelmodul C2H101-C/6         ohne DEATC

50                                 HORN SWITCH                                                                         50     0,35 bn               Lenkstockmodul C2R115-A/4

51                                 ITO SIGNAL FREQUENCY                                                     51     0,35 bn               Airbagmodul C2R114-A/23

52                                 SUNROOF TAXI SPEED OUTPUT                                        52                                 n/c

53                                 PTC HEATER CTRL                                                                 53     0,35 bu               PTC-Modul C2HP03/2         PTC

54                                 PATS TX                                                                                     54     0,35 ye/og         PATS-Empfänger C2RT03/3

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C1BP02-F (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   CIGAR LIGHTER (Innenleuchterel. - F61, 20A, Kl. 30S)   1       2,5 bn/wh           C33-CD/1 (Anzünder/Steckdose)

2                                   ESCL SUPPLY (F68 - ESCL-Relais)                                    2       0,75 gn/og         Lenkradsperre C2LS41-A/2         Keyless

3                                   IGN SWITCH FORD (F78, 5A, Kl. 30 aus)                            3       0,5 vt/rd              Zündschalter C2DC32/4 ein         ohne Keyless

3                                   IGN SWITCH FORD (F78, 5A, Kl. 30 aus)                            3       0,35 vt/rd            Startknopf C2DC35/6 KL30         Keyless

4                                   SRS 15 SUPPLY (F86, 10A, Kl. 19)                                      4       0,5 gn                 Airbagmodul C2R114-A/24

                                                                                                                                                                                + C23-EF/3 (Airbagdeaktivierungsanzeige)

5                                   CCM/HEATING CONTROL HEAD (F71, 10A, Kl. 30)        5       0,5 bu/rd            Klimaregelmodul C2H101-C/14         ohne DEATC, o. Start/Stop

5                                   CCM/HEATING CONTROL HEAD (F71, 10A, Kl. 30)        5       0,5 bu/rd            Klimaautomatikmodul C2H101-B/14         mit DEATC, o. Start/Stop

6                                   SPARE (Innenleuchtenrelais - F62)                                      6                                   n/c

7                                   FSM (ACC) (Innenleuchtenrelais - F63, 10A, Kl. 30S)      7       0,5 gn/ye            FSM-Modul C2MF01/15         FSM ohne Start/Stop

7                                   FSM (ACC) (Innenleuchtenrelais - F63, 10A, Kl. 30S)      7       0,5 gn                 FSM-Modul C2MF01/15         FSM mit Start/Stop

8                                   RADIO/VOICE MODULE/NAV/DVD (F79, 15A, Kl. 30)      8       1,5 bn/rd            Radio C2ME03-A/1         ohne Sync, ohne Start/Stop

                                                                                                                                                                                + Konsolenbedienfeld C2PL22/8         ohne Sync, ohne Start/Stop

9                                   POWER SUNROOF SUPPLY (F80 aus)                               9       1,5 og/bk            C23-CD/9 (Schiebe-/Panoramadach)         Schiebe-/Panoramadach

10                                 VBC AND PATS (Innenleuchtenrel. - F59, 5A, Kl. 30S)    10     0,35 gy/og         PATS-Empfänger C2RT03/1

11                                 ELECTROCHROMATIC MIRROR (F76, 10A, Kl. 30)          11     0,35 bn               C23-EF/6 (Innenspiegel)         Auto-Spiegel

12                                 INTERIOR LIGHT/GLOVE BOX (Innenleu'relais - F60)     12     0,5 bn/gn           Handschuhfachleuchte

                                                                                                                                                                                + C23-EF/4 (Schminkspiegelleuchte links + rechts)

                                                                                                                                                                                + C23-EF/4 (Dachleuchteneinheit vorn + hinten)

                                                                                                                                                                                + C23-EF/4 (Dachbedienkonsole)         gehoben

                                                                                                                                                                                + C23-EF/4 (Ambientenbeleuchtung)         Ambiente einfach

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                                                                                                                      14                                 n/c

15                                                                                                                                      15                                 n/c

16                                 INSTUMENT CLUSTER (F69, 5A, Kl. 30 aus)                    16     0,35 vt/rd            Kombiinstrument C2MC01/3         ohne Start/Stop

17                                 KL15 ELECTRONIC FEED (F85, 7,5A aus)                        17     0,35 ye               Radio C2ME03-A/3

                                                                                                                                                                                + Klimaregelmodul C2H101/15         ohne DEATC

                                                                                                                                                                                 + Innenraumtemp./-feuchtigkeitssensor C2H414/1                   DEATC

                                                                                                                                                                                + C33-CD/24 (Sitzheizungsschalter vorn links + rechts)             Sitzheizung

                                                                                                                                                                                + PTC-Modul C2HP03/1         PTC

                                                                                                                                                                                + VQM C2YD01-A/7         Start/Stop

18                                 SWM SUPPLY (F72, 7,5A, Kl. 30 aus)                                  18     0,35 wh/rd         Lenkstockmodul C2LS41/1

19                                 SPARE KL30B SUPPLY (F87)                                               19                                 n/c

20                                 ODBII SUPPLY (F73, 5A, Kl. 30 aus)                                    20     0,5 ye/rd             Diagnosestecker C3DB04/16

 

Weitere Stecker dieses Moduls siehe Abschnitte Motorraum, Innenraum und Dach

 

 

3DB04 - Diagnoseanschluss

Diagnostic Connector ODBII - DLC

Armaturen links

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C3DB04 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   MM_CAN_HIGH                                                                       1       0,35 bu/gy         Kombiinstrument C2MC01/5

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                   MS_CAN_HIGH                                                                        3       0,35 gy/og         C23-AB/8 (BCM)

4                                   GND                                                                                            4       0,35 bk/wh         Masse

5                                   GND                                                                                            5       0,35 bk               Masse

6                                   HS_CAN_HIGH                                                                        6       0,35 wh/bu        BCM C1BP02-C/7         ohne FLC / FDSM

6                                   HS_CAN_HIGH                                                                        6       0,35 wh/bu        C23-CD/3-1 - BCM C1BP02-C/7         mit FLC / FDSM

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                   MM_CAN_LOW                                                                        8       0,35 vt/gy           Kombiinstrument C2MC01/4

9                                                                                                                                        9                                   n/c

10                                                                                                                                      10                                 n/c

11                                 MS_CAN_LOW                                                                         11     0,35 vt/og           C23-AB/9 (BCM)

12                                                                                                                                      12                                 n/c

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                 HS_CAN_LOW                                                                         14     0,35 wh              BCM C1BP02-C/8         ohne FLC / FDSM

14                                 HS_CAN_LOW                                                                         14     0,35 wh              C23-CD/5-4 - BCM C1BP02-C/8         mit FLC / FDSM

15                                                                                                                                      15                                 n/c

16                                 KL30                                                                                           16     0,5 ye/rd             BCM C1BP02-F/20 - F73, 5A, Kl. 30

 

 

2DC32 - Zündschalter

Ford Ignition Switch

Armaturen links, Lenkstock

nur ohne Keyless

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2DC32 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1       aus                      KL15                                                                                           1       0,5 bn/ye            BCM C1BP02-C/43

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3       aus                      KL315 INHIBIT                                                                          3       0,35 wh/bn        Wählhebeleinheit C3ET42/1         Automatik

4       ein                       KL30                                                                                           4       0,5 vt/rd              BCM C1BP02-F/3 - F78, 5A, Kl. 30

5       aus                      KEY IN                                                                                        5       0,35 bu/gy         BCM C1BP02-A/12

6       aus                      KL75                                                                                           6       0,35 vt/gn           BCM C1BP02-C/44

7       aus                      KL50                                                                                           7       0,5 bu/wh           C12-AB/4 (ECM)

 

 

2DC35 - Startknopf

Start Button

Armaturen Mitte

nur mit Keyless

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2DC35 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   ILLUM                                                                                         1       0,5 bn                 BCM C1BP02-C/12 START BUTTON ILLUMINATION

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                   SW1                                                                                            3       0,35 rd                BCM C1BF02-C/28 START BUTTON SW1

                                                                                                                                                                                + C21-AB/4 (ECM)

                                                                                                                                                                                + C23-AB/17 (Keyless-Modul)

4                                   SW2                                                                                            4       0,35 gn/bn         BCM C1BF02-C/22 START BUTTON SW2

5                                   GND                                                                                            5       0,75 bk/wh         Masse

6                                   KL30                                                                                           6       0,35 vt/rd            BCM C1BP02-F/3 IGN_SW FORD

 

 

3ET42 - Wählhebeleinheit

Global Shifter

Mittelkonsole vorn

nur mit Automatik-Getriebe

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C3ET42 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1       Steuer ein          NOT IN PARK                                                                            1       0,35 wh/bn        Zündschalter C2DC32/3 Sperrmagnet

                                                                                                                                                                                + Kombiinstrument C2MC01/9

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                   SFL CTRL                                                                                  3       0,5 gn                 BCM C1BP02-C/41

4                                   GND                                                                                            4       0,5 bk                 Masse

5                                   TRANS CTRL SW                                                                     5                                   n/c         GDI USA

6                                   SWITCHED B+                                                                          6                                   n/c         GDI USA

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                   GND                                                                                            8       0,5 bk                 Masse

9                                   SHIFT UP                                                                                   9       0,35 bn/vt           C21-AB/21 (TCM)

10                                 SHIFT DOWN                                                                            10     0,35 wh/gn        C21-AB/22 (TCM)

 

 

2H101 - Klimaautomatikmodul

Double Electronik Automatic Temperature Control Control Head - DEATC

Armaturen Mitte

nur mit Klimaautomatik

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H101-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   RECIRC_A                                                                                 1       0,35 bu/gy         Umluftklappenstellmotor

2                                   RECIRC_B                                                                                 2       0,35 gn/og         Umluftklappenstellmotor

3                                   LTEMP_A                                                                                   3       0,35 ye/og         Temperaturklappenstellmotor links

4                                   LTEMP_B                                                                                   4       0,35 bu/wh        Temperaturklappenstellmotor links

5                                   PA/FL_A                                                                                     5       0,35 bu/gn         Auslassklappenstellmotor unten/Mitte

6                                   PA/FL_B                                                                                     6       0,35 gn/bn         Auslassklappenstellmotor unten/Mitte

7                                   DEFR_A                                                                                     7       0,35 ye/gy          Auslassklappenstellmotor oben

8                                   DEFR_B                                                                                     8       0,35 wh/bu        Auslassklappenstellmotor oben

9                                   RTEMP_A                                                                                  9       0,35 bu/og         Temperaturklappenstellmotor rechts

10                                 RTEMP_B                                                                                  10     0,35 bn/gn         Temperaturklappenstellmotor rechts

11                                 DEFR_POWER                                                                         11     0,35 vt/gn           Auslassklappenstellmotor oben

12                                 LTEMP_POWER                                                                       12     0,35 vt/gy           Temperaturklappenstellmotor links

13                                 RECIRC_POWER                                                                     13     0,35 ye/vt           Umluftklappenstellmotor

14                                 RECIRC_C                                                                                 14     0,35 bn/ye         Umluftklappenstellmotor

15                                 RECIRC_D                                                                                 15     0,35 vt/wh          Umluftklappenstellmotor

16                                 LTEMP_C                                                                                  16     0,35 gn/wh        Temperaturklappenstellmotor links

17                                 LTEMP_D                                                                                  17     0,35 gy/bn         Temperaturklappenstellmotor links

18                                 PA/FL_C                                                                                     18     0,35 gy/og         Auslassklappenstellmotor unten/Mitte

19                                 PA/FL_D                                                                                     19     0,35 bn/wh        Auslassklappenstellmotor unten/Mitte

20                                 DEFR_C                                                                                     20     0,35 gn/bu         Auslassklappenstellmotor oben

21                                 DEFR_D                                                                                     21     0,35 gy/ye          Auslassklappenstellmotor oben

22                                 RTEMP_C                                                                                  22     0,35 gy/vt           Temperaturklappenstellmotor rechts

23                                 RTEMP_C                                                                                  23     0,35 vt                Temperaturklappenstellmotor rechts

24                                                                                                                                      24                                 n/c

25                                 RTEMP_POWER                                                                      25     0,35 ye               Temperaturklappenstellmotor rechts

26                                 PA/FL_POWER                                                                         26     0,35 bn/bu         Auslassklappenstellmotor unten/Mitte

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H101-B (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                   ASPIRATOR_GND                                                                   2       0,35 gy               Innenraumtemp./feuchtigkeitssensor C2H414/3

3                                   HUMIDITY_SENSOR                                                               3       0,35 wh/bu        Innenraumtemp./feuchtigkeitssensor C2H414/5

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                                                                                                                        5                                   n/c

6                                   GND                                                                                            6       0,35 bk               Masse

7                                   DISC_FLOOR_R_SENSOR                                                    7       0,35 ye/gy          Auslasstemp.sensor unten rechts

8                                   DISC_PANEL_R_SENSOR                                                    8       0,35 vt/gn           Auslasstemp.sensor oben rechts

9                                   DISC_FLOOR_L_SENSOR                                                    9       0,35 gy/bu         Auslasstemp.sensor unten links

10                                 DISC_PANEL_L_SENSOR                                                    10     0,35 wh              Auslasstemp.sensor oben links

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                                                                                                                      12                                 n/c

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                 BATTERY                                                                                   14     0,5 bu/rd            BCM C1BP02-F/5         ohne Start/Stop

14                                 BATTERY                                                                                   14     0,5 bu/rd            C23-GH/2 (RJB F12)         mit Start/Stop

15                                 BLOWER_CONTROL                                                              15     0,5 wh/vt            Gebläseregelmodul C2H123-A/3

16                                                                                                                                      16                                 n/c

17                                 SENSOR GROUND                                                                  17     0,35 gn               Auslasstemp.sensor unten rechts

                                                                                                                                                                                + Auslasstemp.sensor oben rechts

                                                                                                                                                                                + Auslasstemp.sensor unten links

                                                                                                                                                                                + Auslasstemp.sensor oben links

18                                 MS_CAN_HIGH                                                                        18     0,35 gy/og         C23-AB/8 (BCM)

19                                 MS_CAN_HIGH                                                                        19     0,35 vt/og           C23-AB/9 (BCM)

20                                 SENSOR_GND                                                                         20     0,35 bu/bn         Innenraumtemp./feuchtigkeitssensor C2H414/6

                                                                                                                                                                                + C21-CD/1 (Sonnensensor)

21                                 IN-CAR_TEMP_SENSOR                                                       21     0,35 gn/bu         Innenraumtemp./feuchtigkeitssensor C2H414/4

22                                 RSUNL_SENSOR                                                                    22     0,35 ye/og         C21-CD/2 (Sonnensensor)

23                                 LSUNL_SENSOR                                                                     23     0,35 vt/gy           C21-CD/3 (Sonnensensor)

24                                                                                                                                      24                                 n/c

25                                                                                                                                      25                                 n/c

26                                                                                                                                      26                                 n/c

 

 

2H101 + 2H426 - manuelle Klimaregelmodul

Heating Control Head

Armaturen Mitte

nur manuelle Klimaregelung oder ohne Klimaanlage

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H101-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   ILLUM                                                                                         1       0,35 bn               BCM C1BP02-C/14

2                                   TEMP DOOR POWER                                                              2       0,35 wh/bn        Temperaturklappenstellmotor

3                                   MODE DOOR POWER                                                             3       0,35 bn/gn         Auslassklappenstellmotor

4                                   ELEC GROUND                                                                        4       0,35 bk               Masse

5                                   A/C ON                                                                                       5       0,35 gy/ye          BCM C1BP02-C/10         Klima

6                                   AUX HEATER REQUEST                                                        6       0,35 gn/bn         BCM C1BP02-C749

7                                   MODE DOOR A                                                                         7       0,35 bu/gn         Auslassklappenstellmotor

8                                   MODE DOOR B                                                                         8       0,35 gn/bn         Auslassklappenstellmotor

9                                   MODE DOOR C                                                                        9       0,35 gy/og         Auslassklappenstellmotor

10                                 MODE DOOR D                                                                        10     0,35 bn/wh        Auslassklappenstellmotor

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                                                                                                                      12                                 n/c

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                 VBATT                                                                                        14     0,5 bu/rd            BCM C1BP02-F/5         ohne Start/Stop

14                                 VBATT                                                                                        14     0,5 bu/rd            C23-GH/2 (RJB F12)         mit Start/Stop

15                                 IGNITION                                                                                    15     0,35 ye               BCM C1BP02-F/17

16                                                                                                                                      16                                 n/c

17                                 GROUND                                                                                   17     0,35 bk               Masse

18                                 DC RECIRC GROUND                                                            18     0,35 gn/og         Umluftklappenstellmotor

19                                 DC RECIRC + POWER                                                            19     0,35 bu/gy         Umluftklappenstellmotor

20                                 TEMP DOOR D                                                                         20     0,35 wh              Temperaturklappenstellmotor

21                                 TEMP DOOR C                                                                         21     0,35 bu               Temperaturklappenstellmotor

22                                 TEMP DOOR B                                                                          22     0,35 ye/gn         Temperaturklappenstellmotor

23                                 TEMP DOOR A                                                                          23     0,35 vt/bn           Temperaturklappenstellmotor

24                                                                                                                                      24                                 n/c

25                                                                                                                                      25                                 n/c

26                                                                                                                                      26                                 n/c

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H426 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   BLOWER SPEED 1                                                                  1       2,5 bn                 Gebläsevorwiderstand

2                                   BLOWER SPEED 2                                                                  2       2,5 gn/wh           Gebläsevorwiderstand

3                                   BLOWER SPEED 3                                                                  3       2,5 gy/bn            Gebläsevorwiderstand

4                                   BLOWER SPEED 4                                                                  4       4,0 wh/vt            Gebläsemotor aus

5                                   BLOWER CURRENT GND                                                      5       4,0 bk/wh           Masse

6                                                                                                                                        6                                   n/c

 

 

2H123 - Gebläseregeleinheit

Blower Motor Module / Heater Blower Motor

Armaturen rechts

nur mit Klimaautomatik

 

 

Regelmodul

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H123-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                   GND                                                                                            2       4,0 bk/wh           Masse

3                                   PWM                                                                                           3       0,5 wh/vt            DEATC-Modul C2H101-B/15

4                                   POWER                                                                                      4       4,0 gy/og            C21-AB/8 (EJB R13 Schalt aus)

 

Gebläsemotor

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H123-B (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1       ?                          Gebläseregelmodul C2H123-C/1

2                                                                                                                                        2       ?                          Gebläseregelmodul C2H123-C/2

 

Regelmodul

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H123-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   BLOWER                                                                                    1       ?                          Gebläsemotor

2                                   BLOWER                                                                                    2       ?                          Gebläsemotor

 

 

2H414 - Innenraum-Temperatur-/Luftfeuchtigkeitssensor

Incar Temp/Huminidy Sensor

Armaturen

nur mit Klimaautomatik

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H414 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   Hygrometer Vcc                                                                        1       0,35 ye               BCM C1BP02-F/17

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                   Hygrometer Masse                                                                  3       0,35 gy               Klimaautomatikmodul C2H101-B/2

4                                   Temperatursensor Signal                                                       4       0,35 gn/bu         Klimaautomatikmodul C2H101-B/21

5                                   Hygrometer Signal                                                                   5       0,35 wh/bu        Klimaautomatikmodul C2H101-B/3

6                                   Temperatursensor Masse                                                      6       0,35 gn/bu         Klimaautomatikmodul C2H101-B/20

 

 

2H415 - Sonnensensor

Dual Photo Sunload Sensor

Armaturen Mitte vorn

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2H415 (KB 19A657 Sonnensensor)       Bemerkung

1                                   Fotosensor links                                                                       1       0,35 vt/gy           C21-CD/3 (Klimaautomatikmodul)

2                                   Fotosensor rechts                                                                     2       0,35 ye/og         C21-CD/2 (Klimaautomatikmodul)

3                                   Fotosensoren Rücklauf                                                           3       0,35 bu/bn         C21-CD/1 (Klimaautomatikmodul)

4                                   Referenzsensor ein                                                                 4       0,35 gn/bu         C21-CD/4 (BCM)

5                                   Referenzsensor aus                                                                5       0,35 gn/bu         C21-CD/5 (BCM)

 

 

2HP01 / 2HP03 - PTC-Heizungsregelmodul

PTC Heater Module

Armaturen Mitte

nur mit PTC-Zusatzheizung

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2HP01-A (KB 14K733 Motorraum)       Bemerkung

1                                   POWER                                                                                      1       10,0 vt                Vor-Sicherungsbox C1BF00-E/1 - PF5, 80A, Kl. 30

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2HP01-B (KB 14K733 Motorraum)       Bemerkung

1                                   GND                                                                                            1       10,0 bk               Masse

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2HP03 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   IGN                                                                                              1       0,35 ye               BCM C1BP02-F/17

2                                   PWM                                                                                           2       0,35 bu               BCM C1BP02-C/53

 

 

3HS29 - Sitzheizungsschalter vorn links

Left Heated Seat Switch

Mittelkonsole

nur mit Sitzheizung

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C3HS29 (KB 15K857 Mittelkonsole)       Bemerkung

1                                   Beleuchtung ein                                                                       1       0,35 bn               C33-CD/10 (BCM)

2                                   Beleuchtung aus                                                                      2       0,35 bk               C33-CD/12 (Masse)

3                                                                                                                                        3                                   n/c

4                                   Regel ein                                                                                    4       0,35 ye               C33-CD/24 (BCM)

5                                   Regel aus                                                                                   5       0,35 bn               C33-CD/25 (Sitzheizung vorn links)

6                                                                                                                                        6                                   n/c

 

 

3HS30 - Sitzheizungsschalter vorn rechts

Right Heated Seat Switch

Mittelkonsole

nur mit Sitzheizung

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C3HS30 (KB 15K857 Mittelkonsole)       Bemerkung

1                                   Beleuchtung ein                                                                       1       0,35 bn               C33-CD/10 (BCM)

2                                   Beleuchtung aus                                                                      2       0,35 bk               C33-CD/12 (Masse)

3                                                                                                                                        3                                   n/c

4                                   Regel ein                                                                                    4       0,35 ye               C33-CD/24 (BCM)

5                                   Regel aus                                                                                   5       0,35 bn               C33-CD/26 (Sitzheizung vorn rechts)

6                                                                                                                                        6                                   n/c

 

 

2LF23 - Beleuchtungszusatzmodul

Adaptive Lighting Unit - AFL

Armaturen links

mit Xenon und/oder Adaptive Frontbeleuchtung

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2LF23-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                   HS_CAN_LOW                                                                         2       0,35 wh              BCM C1BP02-C/8         ohne FLC / FDSM

2                                   HS_CAN_LOW                                                                         2       0,35 wh              C23-CD/5-4 - BCM C1BP02-C/8         mit FLC / FDSM

3                                   HS_CAN_HIGH                                                                        3       0,35 wh/bu        BCM C1BP02-C/7         ohne FLC / FDSM

3                                   HS_CAN_HIGH                                                                        3       0,35 wh/bu        C23-CD/3-1 - BCM C1BP02-C/7         mit FLC / FDSM

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                   LIN LH                                                                                        5                                   n/c

6                                                                                                                                        6                                   n/c

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                   LWR SEPPLY (+5V)                                                                 8       0,35 gn/og         C23-AB/40 (Niveausensor vorn + hinten)                         Xenon

9                                   SUPPLY STATIC BENDING LAMPS                                    9       0,75 vt/wh          C23-AB/11 (EJB F43)

10                                 POWER SUPPLY (KL15)                                                        10     0,35 gy               C23-AB-18 (EJB F39)

11                                 GND (KL31)                                                                               11     0,75 bk/wh         Masse

12                                 LH STATIC BENDING LAMP                                                 12     1,0 bn/gn           C21-AB/19 (Scheinwerfer links)

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                 FRONT SENSOR GND                                                            14     0,35 gn/bn         C21-AB/20 (Niveausensor vorn)         Xenon

15                                 REAR SENSOR GND                                                               15     0,35 wh/bn        C23-AB/42 (Niveausensor hinten)         Xenon

16                                 REAR SENSOR SIG                                                                 16     0,5 vt/wh            C23-AB/41 (Niveausensor hinten)         Xenon

17                                 LIN RH                                                                                        17     0,35 ye               C21-AB/23 (Scheinwerfer links + rechts)         Xenon

18                                                                                                                                      18                                 n/c

19                                 LEVELING SIG IN                                                                     19                                 n/c         ohne Xenon

20                                 FRONT SENSOR SIG                                                              20     0,5 bn                 C21-AB/10 (Niveausensor vorn)         Xenon

21                                                                                                                                      21                                 n/c

22                                 DC-ACTUATOR LH                                                                  22                                 n/c         ohne Xenon

23                                 RH STATIC BENDING LAMP                                                 23     1,0 gy/og            C21-AB/12 (Scheinwerfer rechts)

24                                                                                                                                      24                                 n/c

 

 

2LF23 - Lichtschalter-Einheit

Light Switch Module - LSM

Armaturen links

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2LF23-D (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   30-SUPPLY                                                                               1       0,35 rd                C21-AB/9 (EJB F23

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                                                                                                                        3                                   n/c

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                   LIN                                                                                               5       0,35 gn/vt           BCM C1BP02-C/4

6                                   HEADLAMP LEVELLING                                                        6       0,35 vt/gn           C21-AB/7 (Scheinwerfer links + rechts)         ohne Xenon

7                                   GND                                                                                            7       0,35 bk               Masse

8                                                                                                                                        8                                   n/c

 

 

2LS41 / 2R115 - Lenkstockmodul

Steering Wheel Module - SWM

Armaturen links, Lenkstock

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2LS41 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   PWR (30 FEED)                                                                        1       0,35 wh/rd         BCM C1BP02-F/18

2                                   LIN                                                                                               2       0,35 wh              BCM C1BP02-C/3

3                                   WIPER LIMP HOME (BCM)                                                    3       0,35 bu/gn         BCM C1BP02-C/47

4                                   HS_CAN_HIGH                                                                        4       0,35 wh/bu        BCM C1BP02-C/7         ohne FLC / FDSM

4                                   HS_CAN_HIGH                                                                        4       0,35 wh/bu        C23-CD/3-1 - BCM C1BP02-C/7         mit FLC / FDSM

5                                   HS_CAN_LOW                                                                         5       0,35 wh              BCM C1BP02-C/8         ohne FLC / FDSM

5                                   HS_CAN_LOW                                                                         5       0,35 wh              C23-CD/5-4 - BCM C1BP02-C/8         mit FLC / FDSM

6                                   DIM SWITCH RESISTOR LADDER (Wippe links)              6       0,35 ye               Kombiinstrument C2MC01/7

7                                   MFD SWITCH RESISTOR LADDER /(Wippe rechts)         7       0,35 gn/vt           Kombiinstrument C2MC01/8

8                                   MFD / TRIP GROUND (Wippen Rücklauf)                           8       0,35 wh/bn        Kombinstrumernt C2MC01/6

9                                                                                                                                        9                                   n/c

10                                                                                                                                      10                                 n/c

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                 ILLUMINATION SIGNAL                                                         12     0,35 bn               BCM C1BP02-C/14

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                 GND 31                                                                                      14     0,35 bk/wh         Masse

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2R115-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   AIRBAG+ STAGE 1 (Fahrerairbag)                                       1       0,5 vt/bn             Airbagmodul C2R114-A/3

2                                   AIRBAG- STAGE 1 (Fahrerairbag)                                        2       0,5 ye/gn            Airbagmodul C2R114-A/4

3                                   SIG GROUND 1 (Fahrerairbag Gehäuse)                           3                                   n/c

4                                   HORN                                                                                         4       0,5 bn                 BCM C1BP02-C/50

5                                   HORN GND (Hupenschalter)                                                 5       0,35 bk               G3D134         ohne Start/Stop

5                                   HORN GND (Hupenschalter)                                                 5       0,35 bk               G3D134-A         mit Start/Stop

6                                                                                                                                        6                                   n/c

7                                   RADIO REMOTE CONT+                                                        7       0,35 gy/ye          MF-Anzeige C2ME04/7

                                                                                                                                                    0,35 gy/ye          Sync-Modul C2ME112/46         mit Sync

8                                   RADIO REMOTE CONT-                                                         8       0,35 bu/wh        MF-Anzeige C2ME04/10

                                                                                                                                                    0,35 bu/wh        Sync-Modul C2ME112/47         mit Sync

 

 

2LS41 - Elektrische Lenkradsperre

Electrical Steering Column Lock - ESCL

Armaturen links, Lenkstock

nur mit Keyless

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2LS41-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                   PWR                                                                                            2       0,75 gn/og         BCM C1BP02-F/2 (ESCL-Relais Schalt aus)

3                                   GND                                                                                            3       0,75 bk/wh         Masse

4                                   LIN                                                                                               4       0,75 gy/bu         BCM C1BP02-C/5 LIN 3

 

 

2MC01 - Kombiinstrument

Driver Information Modul - DIM (Instrument Cluster)

Armaturen links

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2MC01 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   MS_CAN_HIGH                                                                        1       0,35 gy/og         C23-AB/8 (BCM)

2                                   MS_CAN_HIGH                                                                        2       0,35 vt/og           C23-AB/9 (BCM)

3                                   PWR SUPPLY (30)                                                                   3       0,35 vt/rd            BCM C1BP02-F/16 - F69, 5A, Kl. 30         ohne Start/Stop

3                                   PWR SUPPLY (30)                                                                   3       0,5 vt/rd              C23-GH/3 (RJB F13)         mit Start/Stop

4                                   MM_CAN_LOW                                                                        4       0,35 vt/gy           Radio C2ME03-A/15

5                                   MM_CAN_HIGH                                                                       5       0,35 bu/gy         Radio C2ME03-A/14

6                                   SWITCH SIGNAL GND                                                            6       0,35 wh/bn        Lenkstockmodul C2LS41/8

7                                   TOGGLE SWITCH DIM                                                            7       0,35 ye               Lenkstockmodul C2LS41/6

8                                   TOGGLE SWITCH MFD                                                          8       0,35 gn/vt           Lenkstockmodul C2LS41/7

9                                   NOT IN PARK SIGNAL                                                            9       0,35 wh/bn        Zündschalter C2DC32/3         Automatik ohne Keyless

9                                   NOT IN PARK SIGNAL                                                            9       0,35 wh/bn        Wählhebeleinheit C3ET42/1         Automatik mit Keyless

10                                 POWER GND                                                                            10     0,35 bk               Masse

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                 CRANK DETECT                                                                      12     0,5 bu/wh           VQM C2YD01-A/4         mit Start/Stop

 

 

2ME03 - Radio

Radio - IAT

Armaturen Mitte

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME03-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   BATTERY                                                                                   1       1,5 bn/rd            C23-GH/1 (RJB F15)         ohne Start/Stop

1                                   BATTERY                                                                                   1       1,5 bn/rd            C23-GH/1 - RJB C4BR02-F/15.2 (F15, 15A, Kl. 30S)              mit Start/Stop

2                                   ANTENNA AMP                                                                        2       0,5 ye/og            C23-AB/30 (Dachantenne)

3                                   KL15 FEEDING                                                                         3       0,35 bn/rd          BCM C1BP02-F/17

4                                   NAV AUDIO IN -                                                                        4       0,5 bu                 MF-Display C2MB04/6         gehoben BVC

5                                   NAV AUDIO IN +                                                                       5       0,5 gy                 MF-Display F2ME04/12         gehoben BVC

6                                   AUX1 GND                                                                                6       0,35 (ohne)       AUX-Anschluss C2ME37/3 SLEEVE         niedrig

6                                   AUX1 GND                                                                                6       0,35 (ohne)       BVC-Modul C2MM01-A/23         gehoben BVC

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                   CENTER SPEAKER -                                                               8       0,75 vt/gn           Mittellautsprecher

9                                   LEFT REAR SPEAKER -                                                          9       0,75 bn/ye         C23-AB/24 (Lautsprecher hinten links)

10                                 LEFT FRONT SPEAKER -                                                       10     0,75 wh/bn        C23-AB/37 (Lautsprecher vorn links)

11                                 RIGHT FRONT SPEAKER -                                                     11     0,75 wh/og        C23-AB/26 (Lautsprecher vorn rechts)

12                                 RIGHT REAR SPEAKER -                                                       12     0,75 bn/bu         C23-AB/39 (Lautsprecher hinten rechts)

13                                 POWER GND                                                                            13     1,5 bk                 Masse

14                                 MM_CAN_HIGH                                                                       14     0,35 bu/gy         Kombiinstrument C2MC01/5

15                                 MM_CAN_LOW                                                                        15     0,35 vt/gy           Kombiinstrument C2MC01/4

16                                                                                                                                      16                                 n/c

17                                 AUX1 L+                                                                                     17     0,35 bu/rd          AUX-Anschluss C2ME37/4 TIP         niedrig

17                                 AUX1 L+                                                                                     17     0,5 bu                 BVC-Modul C2MM01-A/5         gehoben BVC

18                                 AUX1 R+                                                                                    18     0,35 bn/rd          AUX-Anschluss C2ME37/1 RING         niedrig

18                                 AUX1 R+                                                                                    18     0,5 vt/gn             BVC-Modul C2MM01-A/6         gehoben BVC

19                                 AUX 2 OUT SHIELD                                                                19                                 n/c

20                                 CENTER SPEAKER +                                                              20     0,75 bu               Mittellautsprecher

21                                 LEFT REAR SPEAKER +                                                         21     0,75 bn/gn         C23-AB/25 (Lautsprecher hinten links)

22                                 LEFT FRONT SPEAKER +                                                      22     0,75 wh              C23-AB/36 (Lautsprecher vorn links)

23                                 RIGHT FRONT SPEAKER +                                                    23     0,75 wh/vt          C23-AB/27 (Lautsprecher vorn rechts)

24                                 RIGHT REAR SPEAKER +                                                      24     0,75 bn/wh        C23-AB/38 (Lautsprecher hinten rechts)

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME03-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   AM/FM ANALOG IN                                                                  1       0,5 bn/vt             C23-IJ/1 (Dachantenne)

2                                   FM ANALOG IN                                                                         2       0,5 wh                C23-IJ/2 (Dachantenne)

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME03-D (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1       0,5 wh                C23-PQ/2 (Radioantenne 2)         gehoben

2                                                                                                                                        2       0,5 bu/gy            C23-PQ/1 (Radioantenne 2)         gehoben

3                                                                                                                                        3                                   n/c

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                                                                                                                        5                                   n/c

6                                   SDL H                                                                                         6       0,35 ye/vt           Sync-Modul C2ME112/51         gehoben Sync

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                   ALERT IN 1+                                                                              8       0,35 vt/gn           Sync-Modul C2ME112/3         gehoben Sync

9                                                                                                                                        9                                   n/c

10                                                                                                                                      10                                 n/c

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                 STEREO IN 1 L+                                                                       12     0,35 bu               Sync-Modul C2ME112/23         gehoben Sync

13                                 STEREO IN 1 L-                                                                        13     0,35 gy/og         Sync-Modul C2ME112/24         gehoben Sync

14                                                                                                                                      14                                 n/c

15                                                                                                                                      15                                 n/c

16                                                                                                                                      16                                 n/c

17                                                                                                                                      17                                 n/c

18                                                                                                                                      18                                 n/c

19                                 SDL L                                                                                          19     0,35 ye/og         Sync-Modul C2ME112/52         gehoben Sync

20                                                                                                                                      20                                 n/c

21                                 ALERT IN 1-                                                                               21     0,35 bu/gy         Sync-Modul C2ME112/4         gehoben Sync

22                                                                                                                                      22                                 n/c

23                                                                                                                                      23                                 n/c

24                                                                                                                                      24                                 n/c

25                                 STEREO IN 1 R+                                                                       25     0,35 vt/gn           Sync-Modul C2ME112/25         gehoben Sync

26                                 STEREO IN 1 R-                                                                        26     0,35 bn/wh        Sync-Modul C2ME112/26         gehoben Sync

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME03-E (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   USB 4 VBUS                                                                             1       0,5 rd                  USB-Stecker C2ME17-C/1         niedrig

2                                   USB 4 DATA -                                                                           2       0,5 bn                 USB-Stecker C2ME17-C/2         niedrig

3                                   USB 4 DATA +                                                                          3       0,5 vt                   USB-Stecker C2ME17-C/3         niedrig

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                   USB GND                                                                                   5       0,5 bk                 USB-Stecker C2ME17-C/5         niedrig

6                                   USB SHIELD                                                                             6       0,5 (ohne)          USB-Stecker C2ME17-C/6         niedrig

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME03-F (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   SW1 SPEAKER +                                                                     1       1,5 vt                   C23-GH/11 (Subwoofer)         Audio gehoben

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                                                                                                                        3                                   n/c

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                                                                                                                        5                                   n/c

6                                                                                                                                        6                                   n/c

7                                   SW2 SPEAKER +                                                                     7       1,5 gn/vt             C23-GH/12 (Subwoofer)         Audio gehoben

8                                   SW1 SPEAKER -                                                                      8       1,5 ye                 C23-GH/10 (Subwoofer)         Audio gehoben

9                                                                                                                                        9                                   n/c

10                                                                                                                                      10                                 n/c

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                                                                                                                      12                                 n/c

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                 SW2 SPEAKER -                                                                      14     1,5 gy                 C23-GH/13 (Subwoofer)         Audio gehoben

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME03-? (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

?                                   FM1/AM/DAB SHIELD                                                             ?       ?                          MF-Display         gehoben

?                                   FM1/AM/DAB SHIELD                                                             ?       ?                          MF-Display         gehoben

 

 

2ME04 - Multifunktionsanzeige

Multi Function Display - MFD

Armaturen Mitte

nicht mit Sync-Modul

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME04 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   POWER                                                                                      1       0,5 bn/rd            C23-AB/15 (BCM)         ohne Start/Stop

1                                   POWER                                                                                      1       0,5 bn/rd            C23-GH/1 - RJB C4BR02-F/15.2 (F15, 15A, Kl. 30S)              mit Start/Stop

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                                                                                                                        3                                   n/c

4                                   MM_CAN_HIGH                                                                       4       0,35 bu/gy         Kombiinstrument C2MC01/5

5                                   MM_CAN_LOW                                                                        5       0,35 vt/gy           Kombiinstrument C2MC01/4

6                                   AUDIO LINE OUT +                                                                  6       0,5 bu                 Radio C2ME03-A/6         gehoben

7                                   REMOTE CONTROL +                                                             7       0,35 gy/ye          Lenkstockmodul C2LS41/7

8                                   LIN                                                                                               8       0,35 ye               Konsolenbedienfeld C2PL22/7

9                                   GND                                                                                            9       0,75 bk/wh         Masse

10                                 REMOTE CONTROL -                                                              10     0,35 bu/wh        Lenkstockmodul C2LS41/8

                                                                                                                                                                                + BCM C1BP02-C/24         Alarmanlage

11                                 GND                                                                                            11     0,75 bk/wh         Masse

12                                 AUDIO LINE OUT -                                                                   12     0,5 gy                 Radio C2ME03-A/5         gehoben

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME04-? (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   GPS ANTENNA SIGNAL                                                         1       ?                          ROD GPS-Antenne         gehoben

2                                   GPS ANTENNA GND                                                              2       ?                          ROD GPS-Antenne         gehoben

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME04-? (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   AM/FM/DAB INPUT SIGNAL                                                  1       ?                          ROD Radio-Antenne         gehoben

2                                   AN/FM/DAB INPUT GND                                                        2       ?                          ROD Radio-Antenne         gehoben

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME04-? (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   AM/FM OUTPUT SIGNAL                                                       1       ?                          Radio         gehoben

2                                   AM/FM OUTPUT GND                                                             2       ?                          Radio         gehoben

 

 

2ME112 - Sync-Modul

Sync Module Gen2

Armaturen Mitte

gehobene Audio-Ausstattung mit Sync-Modul

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME112 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   BATT                                                                                           1       0,5 bu/rd            C23-GH/5 (RJB F14)         ohne Start/Stop

1                                   BATT                                                                                           1       0,5 bn/rd            C23-GH/5 - RJB C4BR02-F/12.2 (F12, 5A, Kl. 30S)                mit Start/Stop

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                   ALERT AUDIO OUT 1+                                                            3       0,5 vt/gn             Radio C2ME03-D/8

4                                   ALERT AUDIO OUT 1-                                                             4       0,5 bu/gy            Radio C2ME03-D/21

5                                                                                                                                        5                                   n/c

6                                                                                                                                        6                                   n/c

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                   MEDIA CONN MOD 5V PWR                                                 8       0,5 vt/gy             C33-CE/41 (Medienanschlussmodul)

9                                   AUX AUDIO SHIELD                                                               9       0,5 (ohne)          C33-CE/18 (Medienanschlussmodul)

10                                 AUX AUDIO LEFT +                                                                 10     0,5 bu                 C33-CE/16 (Medienanschlussmodul)

11                                 AUX AUDIO LEFT -                                                                  11     0,5 ye/gn            C33-CE/17 (Medienanschlussmodul)

12                                 MIC IN+                                                                                      12     0,5 bn                 C23-CD/7 (Mikrofon)

13                                 MIC IN-                                                                                       13     0,5 bu                 C23-CD/10 (Mikrofon)

14                                 NTSC VIDEO +                                                                         14     0,5 bu                 C23-AB/34 (Rückfahrkamera)         Rückfahrkamera

15                                 NTSC VIDEO -                                                                          15     0,5 gn                 C23-AB/35 (Rückfahrkamera)         Rückfahrkamera

16                                 MS_CAN_HIGH                                                                        16     0,35 gy/og         C23-AB/8 (BCM)

17                                 MS_CAN_HIGH                                                                        17     0,35 vt/og           C23-AB/9 (BCM)

18                                                                                                                                      18                                 n/c

19                                 MM_CAN_HIGH                                                                       19     0,35 bu/gy         Kombiinstrument C2MC01/5

20                                 MM_CAN_LOW                                                                        20     0,35 vt/gy           Kombiinstrument C2MC01/4

21                                 ALERT AUDIO OUT SHIELD                                                  22     0,35 (ohne)       Abschirmung für Pins 3-4

22                                 STEREO AUDIO OUT SHIELD                                              22     0,35 (ohne)       Abschirmung für Pins 23-26

23                                 STEREO AUDIO OUT LEFT +                                                23     0,5 bu                 Radio C2ME03-D/12

24                                 STEREO AUDIO OUT LEFT -                                                 24     0,5 gy/og            Radio C2ME03-D/25

25                                 STEREO AUDIO OUT RIGHT +                                              25     0,5 vt/gn             Radio C2ME03-D/13

26                                 STEREO AUDIO OUT RIGHT -                                               26     0,5 bn/wh           Radio C2ME03-D/26

27                                                                                                                                      27                                 n/c

28                                 AUX AUDIO RIGHT +                                                               28     0,5 bu/gn           C33-CE/28 (Medienanschlussmodul)

29                                 AUX AUDIO RIGHT -                                                                29     0,5 wh/gn           C33-CE/29 (Medienanschlussmodul)

30                                                                                                                                      30                                 n/c

31                                                                                                                                      31                                 n/c

32                                                                                                                                      32                                 n/c

33                                                                                                                                      33                                 n/c

34                                 AUX VIDEO IN +                                                                       34     0,5 bn                 C33-CE/30 (Medienanschlussmodul)

35                                 AUX VIDEO IN -                                                                        35     0,5 bn/ye            C33-CE/31 (Medienanschlussmodul)

36                                 AUX VIDEO IN SHIELD                                                           36     0,5 (ohne)          C33-CE/19 (Medienanschlussmodul)

37                                 POWER GND                                                                            37     0,5 bk/gy            Masse

38                                 MEDIA CONN MOD GND                                                       38     0,5 bn/wh           C33-CE/42 (Medienanschlussmodul)

39                                                                                                                                      39                                 n/c

40                                                                                                                                      40                                 n/c

41                                                                                                                                      41                                 n/c

42                                                                                                                                      42                                 n/c

43                                                                                                                                      43                                 n/c

44                                                                                                                                      44                                 n/c

45                                                                                                                                      45                                 n/c

46                                 REMOTE CONTROL +                                                             46     0,35 gy/ye          Lenkstockmodul C2LS41/7

47                                 REMOTE CONTROL -                                                              47     0,35 bu/wh        Lenkstockmodul C2LS41/8

48                                                                                                                                      48                                 n/c

49                                                                                                                                      49                                 n/c

50                                                                                                                                      50                                 n/c

51                                 SDL +                                                                                          51     0,35 ye/vt           Radio C2ME03-D/6

52                                 SDL -                                                                                           52     0,35 ye/og         Radio C2ME03-D/19

53                                 HS_CAN_HIGH                                                                        53     0,35 wh/bu        BCM C1BP02-C/7         ohne FLC / FDSM

53                                 HS_CAN_HIGH                                                                        53     0,35 wh/bu        C23-CD/3-1 - BCM C1BP02-C/7         mit FLC / FDSM

54                                 HS_CAN_LOW                                                                         54     0,35 wh              BCM C1BP02-C/8         ohne FLC / FDSM

54                                 HS_CAN_LOW                                                                         54     0,35 wh              C23-CD/5-4 - BCM C1BP02-C/8         mit FLC / FDSM

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME112-B (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   USB1 VBUS                                                                              1       0,5 rd                  C24-AB/1 (Medienanschlussmodul)

2                                   USB1 D-                                                                                     2       0,5 bn                 C24-AB/2 (Medienanschlussmodul)

3                                   USB1 D+                                                                                    3       0,5 vt                   C24-AB/3 (Medienanschlussmodul)

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                   USB1 GND                                                                                5       0,5 bk                 C24-AB/5 (Medienanschlussmodul)

6                                   USB1 SHLEID                                                                           6       0,5 (ohne)          C24-AB/6 (Medienanschlussmodul)

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME112-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   USB2 VBUS                                                                              1       0,5 rd                  C24-AB/1 (Medienanschlussmodul)         optional

2                                   USB2 D-                                                                                     2       0,5 bn                 C24-AB/2 (Medienanschlussmodul)         optional

3                                   USB2 D+                                                                                    3       0,5 vt                   C24-AB/3 (Medienanschlussmodul)         optional

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                   USB2 GND                                                                                5       0,5 bk                 C24-AB/5 (Medienanschlussmodul)         optional

6                                   USB2 SHLEID                                                                           6       0,5 (ohne)          C24-AB/6 (Medienanschlussmodul)         optional

 

 

2ME17 - Medienanschlussmodul

Media Connectivity Module Sync2

Mittelkonsole

gehobene Audio-Ausstattung mit Sync-Modul

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME17 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   MEDIA CONN MOD 5V PWR                                                 1       0,5 vt/gy             C33-CD/41 (Sync-Modul)

2                                   AUX VIDEO SHIELD                                                                2       0,5 (ohne)          C33-CD/19 (Sync-Modul)

3                                   AUX VIDEO +                                                                            3       0,5 bn                 C33-CD/30 (Sync-Modul)

4                                   AUX AUDIO SHIELD                                                               4       0,5 (ohne)          C33-CD/18 (Sync-Modul)

5                                   AUX AUDIO LEFT +                                                                 5       0,5 bu                 C33-CD/16 (Sync-Modul)

6                                   AUX AUDIO LEFT -                                                                  6       0,5 ye/gn            C33-CD/17 (Sync-Modul)

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                                                                                                                        8                                   n/c

9                                   AUX VIDEO -                                                                             9       0,5 bn/ye            C33-CD/31 (Sync-Modul)

10                                 MEDIA CONN MOD GMD                                                       10     0,5 bn/wh           C33-CD/42 (Sync-Modul)

11                                 AUX AUDIO RIGHT +                                                               11     0,5 bu/gn           C33-CD/28 (Sync-Modul)

12                                 AUX AUDIO RIGHT -                                                                12     0,5 wh/gn           C33-CD/29 (Sync-Modul)

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME17-B (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   USB1 VBUS                                                                              1       0,5 rd                  C24-AB/1 (Sync-Modul)

2                                   USB1 D-                                                                                     2       0,5 bn                 C24-AB/2 (Sync-Modul)

3                                   USB1 D+                                                                                    3       0,5 vt                   C24-AB/3 (Sync-Modul)

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                   USB1 GND                                                                                5       0,5 bk                 C24-AB/5 (Sync-Modul)

6                                   USB1 SHIELD                                                                           6       0,5 (ohne)          C24-AB/6 (Sync-Modul)

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2ME17-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   USB2 VBUS                                                                              1       0,5 rd                  C24-AB/1 (Sync-Modul)          optional

2                                   USB2 D-                                                                                     2       0,5 bn                 C24-AB/2 (Sync-Modul)          optional

3                                   USB2 D+                                                                                    3       0,5 vt                   C24-AB/3 (Sync-Modul)          optional

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                   USB2 GND                                                                                5       0,5 bk                 C24-AB/5 (Sync-Modul)          optional

6                                   USB2 SHIELD                                                                           6       0,5 (ohne)          C24-AB/6 (Sync-Modul)         optional

 

 

2MF01 - Vorwärts-Erkennungsmodul

Forward Sensing Module - FSM

Armaturen

mit Geschwindigkeitsregelung mit Abstandshalteassistent

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2MF01 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                   FLR CAN LOW                                                                          2       0,35 gy/bu         C21-AB/13 (Abstandsradarsensor)

3                                   FLR CAN HIGH                                                                         3       0,35 bn/bu         C21-AB/14 (Abstandsradarsensor)

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                                                                                                                        5                                   n/c

6                                                                                                                                        6                                   n/c

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                   HS CAN LOW                                                                            8       0,35 wh              BCM C1BP02-C/8         ohne FLC / FDSM

8                                   HS CAN LOW                                                                            8       0,35 wh              C23-CD/5-4 - BCM C1BP02-C/8         mit FLC / FDSM

9                                   HS CAN HIGH                                                                           9       0,35 wh/bu        BCM C1BP02-C/7         ohne FLC / FDSM

9                                   HS CAN HIGH                                                                           9       0,35 wh/bu        C23-CD/3-1 - BCM C1BP02-C/7         mit FLC / FDSM

10                                                                                                                                      10                                 n/c

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                 GND                                                                                            12     0,5 bk                 Masse

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                 IGN                                                                                              14     0,35 gn               C21-AB/24 (EJB F44)

15                                 BATT + AFTER RUN                                                                15     0,5 gn/ye            BCM C1BP02-F/7         mit Start/Stop

15                                 BATT + AFTER RUN                                                                15     0,5 gn                 BCM C1BP02-F/7         ohne Start/Stop

16                                                                                                                                      16                                 n/c

17                                                                                                                                      17                                 n/c

18                                                                                                                                      18                                 n/c

19                                                                                                                                      19                                 n/c

20                                                                                                                                      20                                 n/c

21                                                                                                                                      21                                 n/c

22                                                                                                                                      22                                 n/c

23                                                                                                                                      23                                 n/c

24                                                                                                                                      24                                 n/c

25                                                                                                                                      25                                 n/c

26                                                                                                                                      26                                 n/c

27                                                                                                                                      27                                 n/c

28                                                                                                                                      28                                 n/c

29                                                                                                                                      29                                 n/c

30                                                                                                                                      30                                 n/c

 

 

2MM01 - Bluetooth-/Sprachsteuerungsmodul

Bluetooth Voice Control Module - BVC

Armaturen Mitte

gehobene Audio-Ausstattung

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2MM01-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                   MIC +                                                                                          3       0,5 bn                 C23-CD/7 (Mikrofon)

4                                   MIC -                                                                                           4       0,5 bu                 C23-CD/10 (Mikrofon)

5                                   AUX OUT L +                                                                             5       0,5 bu                 Radio C2ME03-A/17

6                                   AUX OUT R +                                                                            6       0,5 vt/gn             Radio C2ME03-A/18

7                                                                                                                                        7       0,35 bn               C39-AB/7 (GPS-Antenne)

8                                                                                                                                        8       0,35 rd                C39-AB/5 (GPS-Antenne)

9                                                                                                                                        9                                   n/c

10                                                                                                                                      10                                 n/c

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                                                                                                                      12                                 n/c

13                                                                                                                                      13                                 n/c

14                                 MM_CAN_HIGH                                                                       14     0,35 bu/gy         Kombiinstrument C2MC01/5

15                                 MM_CAN_LOW                                                                        15     0,35 vt/gy           Kombiinstrument C2MC01/4

16                                                                                                                                      16                                 n/c

17                                 BATT B+                                                                                     17     0,5 bn/rd            C23-AB/15 (BCM)         ohne Start/Stop

17                                 BATT B+                                                                                     17     0,5 bn/rd            C23-GH/5 (RJB F14)         Start/Stop

18                                 BATT B+                                                                                     18     0,5 bn/rd            C23-AB/15 (BCM)         ohne Start/Stop

18                                 BATT B+                                                                                     18     0,5 bn/rd            C23-GH/5 (RJB F14)         Start/Stop

19                                 AUX IN L/R -                                                                              19     0,35 (ohne)       AUX-Anschluss C2ME37/3 SLEEVE

20                                                                                                                                      20                                 n/c

21                                                                                                                                      21                                 n/c

22                                                                                                                                      22                                 n/c

23                                 AUX OUT L/R -                                                                          23     0,35 (ohne)       Radio C2ME03-A/6

24                                                                                                                                      24                                 n/c

25                                                                                                                                      25                                 n/c

26                                                                                                                                      26                                 n/c

27                                                                                                                                      27                                 n/c

28                                                                                                                                      28                                 n/c

29                                                                                                                                      29                                 n/c

30                                                                                                                                      30                                 n/c

31                                                                                                                                      31                                 n/c

32                                                                                                                                      32                                 n/c

33                                 POWER GND                                                                            33     0,5 bk/gy            Masse

34                                 2ND POWER GND                                                                   34     0,5 bk/gy            Masse

35                                                                                                                                      35                                 n/c

36                                                                                                                                      36                                 n/c

37                                 AUX IN L +                                                                                 37     0,35 bn/rd          AUX-Anschluss C2ME37/1 RING

38                                 AUX IN R +                                                                                 38     0,35 bu/rd          AUX-Anschluss C2ME37/2 TIP

39                                                                                                                                      39                                 n/c

40                                                                                                                                      40                                 n/c

41                                                                                                                                      41                                 n/c

42                                                                                                                                      42                                 n/c

43                                                                                                                                      43     0,5 og                 C39-AB/6 (GPS-Antenne)

44                                                                                                                                      44     0,5 og/wh           C39-AB/4 (GPS-Antenne)

45                                                                                                                                      45                                 n/c

46                                                                                                                                      46                                 n/c

47                                                                                                                                      47                                 n/c

48                                                                                                                                      48                                 n/c

49                                                                                                                                      49                                 n/c

50                                                                                                                                      50                                 n/c

51                                                                                                                                      51                                 n/c

52                                                                                                                                      52                                 n/c

53                                                                                                                                      53                                 n/c

54                                                                                                                                      54                                 n/c

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2MM01-B (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   USB 3 VBUS                                                                             1       0,5 rd                  USB-Stecker C2ME21/1

2                                   USB 3 DATA -                                                                           2       0,5 bn                 USB-Stecker C2ME21/2

3                                   USB 3 DATA +                                                                          3       0,5 vt                   USB-Stecker C2ME21/3

4                                   USB GND                                                                                   4       0,5 bk                 USB-Stecker C2ME21/5

5                                   USB SHIELD                                                                             5       0,5 (kein)           USB-Stecker C2ME21/6

 

 

2MP18 - 4-Tasten-Bedienfeld

4 Switch Bank

Armaturen

nur mit Einparkhilfe und/oder Start/Stop-Funktion

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2MP18 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                   SAPP Taster ein                                                                       2       0,35 gn/bn         C23-AB/28 (Parkhilfemodul)         Parkhilfe

3                                   PAS Taster ein                                                                          3       0,35 gn/bn         C23-AB/19 (Parkhilfemodul)         Parkhilfe

4                                   POT Taster ein                                                                          4                                   n/c

5                                                                                                                                        5                                   n/c

6                                   Beleuchtung ein                                                                       6       0,35 bn               BCM C1BP02-C/14

7                                   PAS LED ein                                                                             7       0,35 gn/bu         C23-AB/18 (Parkhilfemodul)         Parkhilfe

8                                   SAPP LED ein                                                                           8       0,35 gn/bu         C23-AB/29 (Parkhilfemodul)         Parkhilfe

9                                   ASSD LED ein                                                                          9       0,35 ye/vt           BCM C1BP02-C/42         Start/Stop

10                                 ASSD Taster ein                                                                       10     0,35 bn/ye         BCM C1BP02-C/33         Start/Stop

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                 Masse                                                                                         12     0,35 bk/wh         Masse

 

 

2PL22 - Konsolenbedienfeld

ICP/Hazard Locking Knob - ICP

Armaturen Mitte

nicht mit Sync-Modul

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2PL22 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   HAZARD SWITCH                                                                    1       0,35 bn/ye         BCM C1BP02-C/27

2                                   ILLUM DOOR LOCK                                                                2       0,5 wh/ye           BCM C1BP02-C/13

3                                   SEARCH ILLUM                                                                       3       0,35 bn               BCM C1BP02-C/14

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                   GND                                                                                            5       0,75 bk/wh         Masse

6                                   DOOR LOCK SWITCH                                                             6       0,35 bn               BCM C1BP02-C/11

7                                   LIN                                                                                               7       0,35 ye               MF-Display C2ME04-8

8                                   POWER KL30                                                                            8       0,75 bn/rd          BCM C1BP02-E/6 (F67, 7,5A, Kl. 30 aus) ohne Start/Stop

8                                   POWER KL30                                                                            8       0,75 bn/rd          C23-GH/1 (RJB F15)         mit Start/Stop

 

 

2PL22 - EFP/Mini-EFP und Konsolenbedienfeld

EFP/Mini-EFP / ICP/Hazard Locking Knob - ICP

Armaturen Mitte

nur mit Sync-Modul

 

 

EFP / Mini-EFP

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2PL22-B (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   SIGNAL SW HAZARD WARNING                                          1       0,35 bn/ye         BCM C1BP02-C/27

2                                   FUNCTION ILLUM DOORLOCK                                            2       0,35 wh/ye         BCM C1BP02-C/13

3                                                                                                                                        3                                   n/c

4                                   MM-CAN -                                                                                  4       0,35 vt/gy           Radio C2ME03-A/14

5                                   GROUND                                                                                   5       0,35 bk/wh         Masse

6                                   SW DOORLOCK                                                                       6       0,35 bn               BCM C1BP02-C/11

7                                   MM-CAN +                                                                                 7       0,35 bu/gy         Radio C2ME03-A/15

8                                   KL30                                                                                           8       0,75 bn/rd          BCM C1BP02-E/6 (F67, 7,5A, Kl. 30 aus) ohne Start/Stop

8                                   KL30                                                                                           8       0,75 bn/rd          C23-GH/1 (RJB F15)         mit Start/Stop

 

Konsolenbedienfeld ICP

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2PL22-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1       0,35 wh/ye         BCM C1BP02-C/13

2                                                                                                                                        2       0,35 bn               BCM C1BP02-C/11

3                                                                                                                                        3       0,35 bk               Masse

4                                                                                                                                        4       0,35 bn/ye         BCM C1BP02-C/27

5                                                                                                                                        5       0,35 bn               BCM C1BP02-C/14

6                                                                                                                                        6                                   n/c

 

 

2R114 - Airbagmodul SRS (Rückhaltesystemmodul ARS) (Auszug)

Advanced Restraint System - ARS

Mittelkonsole

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2R114-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                   DRIVER FRONT AIRBAG 1 +                                                  3       0,5 vt/bn             Lenkstockmodul C2R115-A/1 (Fahrerairbag)

4                                   DRIVER FRONT AIRBAG 1 -                                                   4       0,5 ye/gn            Lenkstockmodul C2R115-A/2 (Fahrerairbag)

5                                                                                                                                        5                                   n/c

6                                                                                                                                        6                                   n/c

7                                                                                                                                        7                                   n/c

8                                                                                                                                        8                                   n/c

9                                   PASSENGER FRONT AIRBAG 1 +                                        9       0,5 gy/bu            Beifahrerairbag

10                                 PASSENGER FRONT AIRBAG 1 -                                         10     0,5 vt/gn             Beifahrerairbag

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                                                                                                                      12                                 n/c

13                                 UPFRONT SENSOR -                                                              13     0,5 vt/wh            C21-AB/6 (Crash-Sensor vorn)

                                                                                                                                                                                + Airbagdeaktivierungsschalter C2R224-B/5

14                                 UPFRONT SENSOR +                                                             14     0,5 wh/gn           C21-AB/5 (Crash-Sensor vorn)

15                                                                                                                                      15                                 n/c

16                                                                                                                                      16                                 n/c

17                                 STATUS LAMP PADS                                                             17     0,35 gn/wh        C23-EF/7 (Dachbedienkonsole)         gehoben

17                                 STATUS LAMP PADS                                                             17     0,35 gn/wh        C23-EF/7 (Airbagdeaktivierungsanzeige)                                                                                   niedrig

18                                 PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION OFF                      18     0,35 gn               Airbagdeaktivierungsschalter C2R224-B/6

19                                 HS_CAN_HIGH                                                                        19     0,35 wh/bu        BCM C1BP02-C/7         ohne FLC / FDSM

19                                 HS_CAN_HIGH                                                                        19     0,35 wh/bu        C23-CD/3-1 - BCM C1BP02-C/7         mit FLC / FDSM

20                                 HS_CAN_LOW                                                                         20     0,35 wh              BCM C1BP02-C/8         ohne FLC / FDSM

20                                 HS_CAN_LOW                                                                         20     0,35 wh              C23-CD/5-4 - BCM C1BP02-C/8         mit FLC / FDSM

21                                 PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION ON                       21     0,35 ye               Airbagdeaktivierungsschalter C2R224-B/4

22                                                                                                                                      22                                 n/c

23                                 EVENT NOTIFICATION SIGNAL                                           23     0,35 bn               BCM C1BP02-C/51

24                                 SUPPLY VOLTAGE, IGNITION                                              24     0,5 gn                 BCM C1BP02-F/4

 

Weiterer Stecker dieses Moduls siehe Abschnitt Innenraum

 

 

2R224 - Beifahrerairbag-Deaktivierungsschalter

Passenger Airbag Deactivation Switch - PADS / Airbag Passenger Cut-Off Switch

Armaturen rechts, im Handschuhfach

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2R224 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                                                                                                                        1                                   n/c

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                                                                                                                        3                                   n/c

4                                   Schalt ein                                                                                   4       0,35 ye               Airbagmodul C2R114-A/21

5                                   Schalt aus                                                                                  5       0,35 ye/gy          Airbagmodul C2R114-A/18

6                                   Umschalt ein                                                                             6       0,35 gn               Airbagmodul C2R114-A/13

 

 

2RD09 - Schalter Front-/Heckscheibenheizung

Demisting Switch Window/Door Mirror Front/Rear

Mittelkonsole

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2RD09-B (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   Taster HSH ein                                                                         1       0,35 bu/gy         BCM C1BP02-C/45

2                                                                                                                                        2                                   n/c

3                                   Betriebsanzeige WSSH ein                                                    3       0,35 bu/gn         BCM C1BP02-C/31         WSSH

4                                                                                                                                        4                                   n/c

5                                                                                                                                        5                                   n/c

6                                   Beleuchtung ein                                                                       6       0,35 bn               BCM C1BP02-C/14

7                                   Taster WSSH ein                                                                      7       0,35 gn/og         BCM C1BP02-C/48         WSSH

8                                                                                                                                        8                                   n/c

9                                   Betriebsanzeige HSH ein                                                       9       0,35 bn/gn         BCM C1BP02-C/2

10                                                                                                                                      10                                 n/c

11                                                                                                                                      11                                 n/c

12                                 Masse                                                                                         12     0,35 bk               Masse

 

 

2RT03 - Wegfahrsperren-Empfänger

Transceiver Anti Theft Passive - PATS

Armaturen links, Lenkstock

 

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2RT03 (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   PWR                                                                                            1       0,35 gy/og         BCM C1BP02-F/10 (F59, 5A, Kl. 30S)

2                                   GND                                                                                            2       0,35 bk               BCM C1BP02-C/30

3                                   TX                                                                                                3       0,35 ye/og         BCM C1BP02-C/54

4                                   RX                                                                                                4       0,35 vt/gy           BCM C1BP02-C/34

 

 

2YD01 - Start-/Stop-Steuermodul

Voltage Quality Module - VQM

Armaturen

Start/Stop-Funktion, nur mit Motoren DV6C und GTDI

 

Pin  Typ                Funktion                                                               Pin  Kabel/Farbe   C2YD01-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   LIN                                                                                               1       0,35 gy/vt           C21-AB/3 (Batterieüberwachungssensor)

2                                   KL15E SIGNAL                                                                         2       0,35 ye               C23-AB/31 (RJB R1)

3                                   POWER OUT                                                                             3       6,0 rd/ye             C23-AB/4 (RJB Kl30-Schiene ein)

4                                   KL50 TRIGGER SIGNAL                                                         4       0,5 bu/wh           Kombiinstrument C2MC01/12

                                                                                                                                                                                + C21-AB/2 (ECM)

5                                   KL15E OUTPUT                                                                       5       4,0 ye                 C21-AB/26 (EJB F28 ein)

                                                                                                                                                                                + C23-AB/5 (RJB F46 ein)

6                                   GND                                                                                            6       4,0 bk/wh           Masse

7                                   KL15 TRIGGER SIGNAL                                                         7       0,35 ye               BCM C1BP02-F/17 KL15 ELEC FEED

8                                   POWER IN                                                                                 8       6,0 rd                  C21-AB/1 (EJB F11)

 

 

C21-CD

Verbinder Armaturen-KB - Sonnensensor

Armaturen links

nur mit Klimaanlage

 

                                                                                   

 

Pin  Kabel/Farbe   C21-C (KB 14401 Armaturen)                                  Pin  Kabel/Farbe   C21-D (KB 19A657 Sonnensensor)       Bemerkung

1       0,35 bu/bn         Klimaautomatikmodul C2H101-B/20                                   1       0,35 bu/bn         Sonnensensor C2H415/3         DEATC

         0,35 gn/bu         Innenraumtemp/-feuchtigkeitssensor C2H414/6                                                             DEATC

2       0,35 ye/og         Klimaautomatikmodul C2H101-B/23                                   2       0,35 ye/og         Sonnensensor C2H415/2         DEATC

3       0,35 vt/gy           Klimaautomatikmodul C2H101-B/22                                   3       0,35 vt/gy           Sonnensensor C2H415/1         DEATC

4       0,35 gn/bu         BCM C1BP02-C/23                                                                  4       0,35 gn/bu         Sonnensensor C2H415/4         DEATC

4       0,35 gn/bu         BCM C1BP02-C/23                                                                  4       0,35 gn/bu         Umgebungslichtsensor C2LF14/4         ohne DEATC

5       0,35 gn/bu         BCM C1BP02-C/29                                                                  5       0,35 gn/bu         Sonnensensor C2H415/5         DEATC

5       0,35 gn/bu         BCM C1BP02-C/29                                                                  5       0,35 gn/bu         Umgebungslichtsensor C2LF14/5         ohne DEATC

         0,35 gn               Verdampfertemp.sensor

 

 

C23-AB

Verbinder Innenraum-KB - Armaturen-KB

A-Säule rechts

 

                                                

 

Pin  Kabel/Farbe   C23-B (KB 14014 Innenraum)                                  Pin  Kabel/Farbe   C23-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1                                   n/c                                                                                                1                                   n/c

2                                   n/c                                                                                                2                                   n/c

3                                   n/c                                                                                                3                                   n/c

4       6,0 rd/ye             RJB C4BR02-B/2 (Kl.30S-Schiene ein)                               4       6,0 rd/ye             VQM C2YD01-A/3         Start/Stop

5       4,0 ye                 RJB C4BR02-F/46.1 (F46 ein)                                               5       4,0 ye                 VQM C2YD01-A/5         Start/Stop

6       0,35 wh/vt          Handbremsenschalter                                                            6       0,35 wh/vt          BCM C1BP02-C/25

7       0,35 bk               Handbremsenschalter                                                            7       0,35 bk               Masse

8       0,35 gy/og         C12-AB/18 (BCM)                                                                    8       0,35 gy/og         Kombiinstrument C2MC01/2         MS-CAN

                                                                                                                                                                                + Diagnoseanschluss DLC C3DB04/3

                                                                                                                                                                                + DEATC-Modul C2H101-B/18         DEATC

                                                                                                                                                                                + Sync-Modul C2ME112-16         Sync

                                                                                                                                                                                + C23-CD/9 (GPS-Modul)         GPS

9       0,35 vt/og           C12-AB/17 (BCM)                                                                    9       0,35 vt/og           Kombiinstrument C2MC01/1         MS-CAN

                                                                                                                                                                                + Diagnoseanschluss DLC C3DB04/11

                                                                                                                                                                                + DEATC-Modul C2H101-B/19         DEATC

                                                                                                                                                                                + Sync-Modul C2ME112-17         Sync

                                                                                                                                                                                + C23-CD/8 (GPS-Modul)         GPS

10     0,35 wh              C12-AB/15 (ECM)                                                                    10     0,35 wh              BCM C1BP02-C/8         HS-CAN o. FLC o. FDSM

10     0,35 wh              C12-AB/15 (ECM)                                                                    10     0,35 wh              C23-CD/3-4 - BCM C1BP02-C/8         HS-CAN m. FLC / FDSM

                                      + C33-M/4 n/c (USA: Sitzmodul OWS)

                                      + Parkhilfemodul C4MP01-A/6                                                                                            Parkhilfe

11     0,35 wh/bu        C12-AB/16 (ECM)                                                                    11     0,35 wh/bu        BCM C1BP02-C/7         HS-CAN o. FLC o. FDSM

11     0,35 wh/bu        C12-AB/16 (ECM)                                                                    11     0,35 wh/bu        C23-CD/5-1 - BCM C1BP02-C/7         HS-CAN m. FLC / FDSM

                                      + C33-M/3 n/c (USA: Sitzmodul OWS)

                                      + Parkhilfemodul C4MP01-A/15                                                                                          Parkhilfe

12     0,35 bn               C33-L/17 (Sitzheizung vorn links)                                         12     0,35 bn               C33-CD/25 (Sitzheizungsschalter vorn links)                            Sitzheizung

13     0,35 bn               C33-M/17 (Sitzheizung vorn rechts)                                     13     0,35 bn               C33-CD/26 (Sitzheizungsschalter vorn rechts)                         Sitzheizung

14     0,5 bu/wh           C25-B/9 (Ambienteleuchten Tür vorn links)                        14     0,5 bu/wh           C23-EF/9 (Dachbedienkonsole)         Ambiente farbig

14     0,5 bu/wh           C25-B/9 (Ambienteleuchten Tür vorn links)                        14     0,5 bu/wh           C23-EF/9 (BCM)         Ambiente einfach

         0,5 bu/wh           C26-B/9 (Ambienteleuchten Tür vorn rechts)                                                                    Ambiente

15     0,75 bn/rd          BCM C1BP02-E/6                                                                    15     0,35 bn/rd          MF-Anzeige C2ME04/1         ohne Start/Stop

                                                                                                                                                                                + BVC-Modul C2MM01-A/17+18         o. Start/Stop Audio geh

                                                                                                                                                                                + C23-EF/10 (Kompass)         ohne Start/Stop Kompass

                                                                                                                                                                                + C23-EF/10 (GPS-Modul)         ohne Start/Stop GPS

16     0,35 wh/bn        RJB C4BR02-F/37.2 (F37, 5A, Kl. 15)                                   16     0,35 wh/bn        C23-EF/8 (Schiebe-/Panoramadach)         Schiebe-/Panoramadach

17                                 n/c                                                                                                17                                 n/c

18     0,35 gn/bu         Parkhilfemodul C4MP01-A/13                                              18     0,35 gn/bu         4-Tasten-Bedienfeld C2MP18/7         Parkhilfe

19     0,35 gn/bn         Parkhilfemodul C4MP01-A/4                                                 19     0,35 gn/bn         4-Tasten-Bedienfeld C2MP18/3         Parkhilfe

20     0,35 bn/gn         Keyless-Modul C2PK28-A/4                                                  20     0,35 bn/gn         Keyless-Antenne vorn          Keyless

21     0,35 ye/og         Keyless-Modul C2PK28-A/16                                                21     0,35 ye/og         Keyless-Antenne vorn          Keyless

22     0,35 gy/vt           Keyless-Modul C2PK28-B/17                                                22     0,35 gy/vt           C33-CD/23 (Keyless-Antenne vorn)          Keyless

23     0,35 gn/og         Keyless-Modul C2PK28-B/14                                                23     0,35 gn/og         C33-CD/27 (Keyless-Antenne vorn)          Keyless

24     0,75 bn/gn         C27-A/13 (Lautsprecher hinten links)                                  24     0,75 bn/ye         Radio C2ME03-A/9

25     0,75 bn/ye         C27-A/12 (Lautsprecher hinten links)                                  25     0,75 bn/gn         Radio C2ME03-A/21

26     0,75 wh/vt          C26-B/4 (Lautsprecher vorn rechts)                                     26     0,75 wh/og        Radio C2ME03-A/11

27     0,75 wh/gn        C26-B/5 (Lautsprecher vorn rechts)                                     27     0,75 wh/vt          Radio C2ME03-A/23

28     0,35 gn/bn         Parkhilfemodul C4MP01-A/16                                              28     0,35 gn/bn         4-Tasten-Bedienfeld C2MP18/2         Parkhilfe

29     0,35 gn/bu         Parkhilfemodul C4MP01-A/9                                                 29     0,35 gn/bu         4-Tasten-Bedienfeld C2MP18/8         Parkhilfe

30     0,5 ye/og            Dachantenne                                                                            30     0,5 ye/og            Radio C2ME03-A/2

31     0,5 bu/rd            RJB C4BR02-F/29.2 (F29, 5A, Kl. 15)                                   31     0,35 ye               C23-AB/43 (BLIS-Sensoren links + rechts)                         BLIS ohne Start/Stop

31     0,5 bu/rd            RJB C4BR02-F/29.2 (F29, 5A, Kl. 15)                                   31     0,35 ye               C23-EF/1 (FDSM + FLC)         FLC ohne Start/Stop

31     0,5 bu/rd            RJB C4BR02-F/29.2 (F29, 5A, Kl. 15)                                   31     0,35 ye               VQM C2YD01-A/2         BLIS / FLC mit Start/Stop

32     0,5 bn/gn           C25-A/11 (Ambienteleuchten Tür vorn links)                     32     0,5 bn/gn           C23-EF/5 (Dachbedienkonsole)         Ambiente farbig

32     0,5 bn/gn           C25-A/11 (Ambienteleuchten Tür vorn links)                     32     0,5 bn/gn           C23-EF/5 (BCM)         Ambiente einfach

                                      C25-B/13 (Ambienteleuchten Tür vorn links)                                                                    Ambiente

                                      C26-A/11 (Ambienteleuchten Tur vorn rechts)                                                                 Ambiente

                                      C26-B/13 (Ambienteleuchten Tur vorn rechts)                                                                 Ambiente

33     0,5 (ohne)          C44-EF/15 (Rückfahrkamera)                                               33     0,5 (ohne)          (Abschirmung)         4-Türer, Rückfahrkamera

33     0,5 (ohne)          C44-PQ/6 (Rückfahrkamera)                                                 33     0,5 (ohne)          (Abschirmung)         5-Tü/Turnier, Rückf'kamera

34     0,5 gn                 C44-EF/14 (Rückfahrkamera)                                               34     0,5 gn                 Sync-Modul C2ME112/15         4-Türer Rückfahrkamera

34     0,5 gn                 C44-PQ/5 (Rückfahrkamera)                                                 34     0,5 gn                 Sync-Modul C2ME112/15         5-Tü/Turnier, Rückf'kamera

35     0,5 bu                 C44-EF/12 (Rückfahrkamera)                                               35     0,5 bu                 Sync-Modul C2ME112/14         4-Türer, Rückfahrkamera

35     0,5 bu                 C44-PQ/4 (Rückfahrkamera)                                                 35     0,5 bu                 Sync-Modul C2ME112/14         5-Tü/Turnier, Rückf'kamera

36     0,75 wh              C25-B/4 (Lautsprecher vorn links)                                        36     0,75 wh              Radio C2ME03-A/22

37     0,75 wh/bn        C25-B/5 (Lautsprecher vorn links)                                        37     0,75 wh/bn        Radio C2ME03-A/10

38     0,75 bn/wh        C28-B/13 (Lautsprecher hinten rechts)                                38     0,75 bn/wh        Radio C2ME03-A/24

39     0,75 bn/bu         C28-B/12 (Lautsprecher hinten rechts)                                39     0,75 bn/bu         Radio C2ME03-A/12

40     0,5 gn/og           C44-BC/7 (Niveausensor hinten)                                          40     0,35 gn/og         AFL-Modul C2LF23-C/8         Xenon

                                      + C12-AB/24 (Niveausensor vorn)

41     0,5 vt/wh            C44-BC9 (Niveausensor hinten)                                           41     0,5 vt/wh            AFL-Modul C2LF23-C/16         Xenon

42     0,5 wh/bn           C44-BC8 (Niveausensor hinten)                                           42     0,35 wh/bn        AFL-Modul C2LF23-C/15         Xenon

43     0,5 bu/rd            C44-MN/1 (BLIS-Sensor links + rechts)                               43     0,35 ye               Schleife von Pin 31 (RJB F29)         BLIS ohne Start/Stop

43                                 n/c                                                                                                43     0,35 ye               Schleife von Pin 31 (RJB F29)         FLC ohne Start/Stop

                                                                                                                                                    0,35 wh/bu        C23-EF/1 (FSDM + FLC)         FLC ohne Start/Stop

43     0,5 bu/rd            C44-MN/1 (BLIS-Sensor links + rechts)                               43     0,5 bu/rd            C23-GH/8 (RJB F46)         BLIS/FLC mit Start/Stop

 

 

C23-GH

Verbinder Innenraum-KB - Armaturen-KB

Mittelkonsole hinten

 

                                                           

 

Pin  Kabel/Farbe   C23-G (KB 14014 Innenraum)                                 Pin  Kabel/Farbe   C23-H (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1       2,5 bn/rd            RJB C4BR02-F/15.2 (F15, 15A, Kl. 30)                                1       2,5 bn/rd            Radio C2ME03-A/1         Start/Stop

                                                                                                                                                                                + EPP / Mini-EFP C2PL22-B/8         Start/Stop mit Sync

                                                                                                                                                                                + Konsolenbedienfeld C2PL22/8         Start/Stop ohne Sync

2       0,75 bu/rd          RJB C4BR02-F/12.2 (F12, 10A, Kl. 30)                                2       0,5 bu/rd            Klimaregelmodul C2H101-C/14         Start/Stop ohne DEATC

2       0,75 bu/rd          RJB C4BR02-F/12.2 (F12, 10A, Kl. 30)                                2       0,5 bu/rd            DEATC-Modul C2H101-B/14         Start/Stop mit DEATC

3       0,5 vt/rd              RJB C4BR02-F/13.2 (F13, 5A, Kl. 30)                                   3       0,5 vt/rd              Kombiinstrument C2MC01-3         Start/Stop

4                                   n/c                                                                                                4                                   n/c

5       0,75 rd                RJB C4BR02-F/14.2 - F14, 7,5A, Kl. 30                                5       0,5 rd                  Sync-Modul C2ME112/1         Start/Stop mit Sync

                                                                                                                                                                                + BT-Modul C2MM01-A/17         Start/Stop mit S&C

                                                                                                                                                                                + BT-Modul C2MM01-A/18         Start/Stop mit S&C

                                                                                                                                                                                + C23-EF/10 (GPS-Modul)         Start/Stop mit GPS

6                                   n/c                                                                                                6                                   n/c

7                                   n/c                                                                                                7                                   n/c

8       0,5 bu/rd            RJB C4BR02-F/46.2 (F46, 10A, Kl. 15)                                8       0,5 bu/rd            C23-EF/1 (Front-Kamera + Frontabstandsmodul)                                                                                                    FLC mit Start/Stop

                                                                                                                                                                                + C23-AB/43 (BLIS-Sensor links+rechts)         BLIS mit Start/Stop

9                                   n/c                                                                                                9                                   n/c

10     1,5 ye                 Subwoofer                                                                                 10     1,5 ye                 Radio C2ME03-F/8         Audio gehoben

11     1,5 vt                   Subwoofer                                                                                 11     1,5 vt                   Radio C2ME03-F/1         Audio gehoben

12     1,5 gn/vt             Subwoofer                                                                                 12     1,5 gn/vt             Radio C2ME03-F/7         Audio gehoben

13     1,5 gy                 Subwoofer                                                                                 13     1,5 gy                 Radio C2ME03-F/14         Audio gehoben

14                                 n/c                                                                                                14                                 n/c

15                                 n/c                                                                                                15                                 n/c

16                                 n/c                                                                                                16                                 n/c

17                                 n/c                                                                                                17                                 n/c

 

 

C23-IJ

Verbinder Innenraum-KB - Armaturen-KB

Armaturen rechts (?)

 

Pin  Kabel/Farbe   C23-J (KB 14014 Innenraum)                                  Pin  Kabel/Farbe   C23-I (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1       0,5 bn/vt             Dachantenne                                                                            1       0,5 bn/vt             Radio C2ME03-E/1

2       0,5 wg                Dachantenne                                                                            2       0,5 wh                Radio C2ME03-E/2

 

 

C23-PQ

Verbinder Innenraum-KB - Armaturen-KB

Armaturen rechts (?)

 

Pin  Kabel/Farbe   C23-Q (KB 14014 Innenraum)                                 Pin  Kabel/Farbe   C23-P (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1       0,5 wh                Radioantenne 2                                                                        1       0,5 wh                Radio C2ME03-D/1          gehoben, 4-Türer

1       0,5 wh                C44-GO/1 (Radioantenne 2)                                                  1       0,5 wh                Radio C2ME03-D/1          gehoben, 5-Türer/Turnier

2       0,5 bu/gy            Radioantenne 2                                                                        2       0,5 bu/gy            Radio C2ME03-D/2          gehoben, 4-Türer

2       0,5 bu/gy            C44-GO/2 (Radioantenne 2)                                                  2       0,5 bu/gy            Radio C2ME03-D/2          gehoben, 5-Türer/Turnier

 

 

C24-AB

Verbinder Armaturen-KB - Mittelkonsolen-KB

Mittelkonsole vorn

USB-Verbindung, nur mit Audio gehoben mit Sync-Modul

 

Pin  Kabel/Farbe   C24-B (KB 15K857 Mittelkonsole)                           Pin  Kabel/Farbe   C24-A (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1       0,5 rd                  Medienanschlussmodul C2ME17-B/1                                 1       0,5 rd                  Sync-Modul C2ME112-B/1

2       0,5 bn                 Medienanschlussmodul C2ME17-B/2                                 2       0,5 bn                 Sync-Modul C2ME112-B/2

3       0,5 vt                   Medienanschlussmodul C2ME17-B/3                                 3       0,5 vt                   Sync-Modul C2ME112-B/3

4                                   n/c                                                                                                4                                   n/c

5       0,5 bk                 Medienanschlussmodul C2ME17-B/5                                 5       0,5 bk                 Sync-Modul C2ME112-B/5

6       0,5 (ohne)          Medienanschlussmodul C2ME17-B/6                                 6       0,5 (ohne)          Sync-Modul C2ME112-B/6

Stecker optional 2x vorhanden für 2. USB-Verbindung

 

 

C33-CD

Verbinder Armaturen-KB - Mittelkonsolen-KB

Mittelkonsole vorn

 

                                                 

 

Pin  Kabel/Farbe   C33-D (KB 15K857 Mittelkonsole)                           Pin  Kabel/Farbe   C33-C (KB 14401 Armaturen)       Bemerkung

1       2,5 bn/wh           Anzünder/Steckdose                                                               1       2,5 bn/wh           BCM C1BP02-F/1 (F61, 20A, Kl. 30S)

         2,5 bn/wh           Steckdose Mittelkonsole hinten                                                                                           gehoben

2                                   n/c                                                                                                2                                   n/c

3       0,5 bn/gn           Tassenhalterausleuchtung C3LN08/1                                 3       0,5 bu/wh           C23-EF/5 (Dachbedienkonsole)         Ambiente farbig

3       0,5 bn/gn           Tassenhalterausleuchtung                                                     3       0,5 bu/wh           C23-EF/5 (BCM)         Ambienteeinfach

4       0,5 bu/wh           Tassenhalterausleuchtung C3LN08/2                                 4       0,5 bu/wh           C23-EF/9 (Dachbedienkonsole)         Ambiente farbig

4       0,5 bu/wh           Tassenhalterausleuchtung                                                     4       0,5 bu/wh           C23-EF/9 (BCM)         Ambiente einfach

5       2,5 bk/wh           Anzünder                                                                                   5       2,5 bk/wh           Masse

                                      + Tassenhalterausleuchtung C3LN08/3                                                                            Ambiente farbig

         2,5 bk/wh           Steckdose Mittelkonsole hinten                                                                                           gehoben

6                                   n/c                                                                                                6                                   n/c

7                                   n/c                                                                                                7                                   n/c

8                                   n/c                                                                                                8                                   n/c

9                                   n/c                                                                                                9                                   n/c

10     0,35 bn               Sitzheizungsschalter vorn links C3HS29/1                         10     0,35 bn               BCM C1BP021-C/14         Sitzheizung

         0,35 bn               Sitzheizungsschalter vorn rechts C3HS30/1                                                                     Sitzheizung

11                                 n/c                                                                                                11                                 n/c

12     0,35 bk               Sitzheizungsschalter vorn links C3HS29/2                         12     0,35 bk               Masse         Sitzheizung

         0,35 bk               Sitzheizungsschalter vorn rechts C3HS30/2                                                                     Sitzheizung

13                                 n/c                                                                                                13                                 n/c

14                                 n/c                                                                                                14                                 n/c

15                                 n/c                                                                                                15                                 n/c

16     0,5 bu                 Medienanschlussmodul C2ME17/5                                     16     0,5 bu                 Sync-Modul C2ME112/10         Audio gehoben mit Sync

17     0,5 ye/gn            Medienanschlussmodul C2ME17/6                                     17     0,5 ye/gn            Sync-Modul C2ME112/11         Audio gehoben mit Sync

18     0,5 (ohne)          Medienanschlussmodul C2ME17/4                                     18     0,5 (ohne)          Sync-Modul C2ME112/9         Audio gehoben mit Sync

19     0,5 (ohne)          Medienanschlussmodul C2ME17/2                                     19     0,5 (ohne)          Sync-Modul C2ME112/36         Audio gehoben mit Sync

20                                 n/c                                                                                                20                                 n/c

21                                 n/c                                                                                                21                                 n/c

22     0,35 gn/og         Keyless-Antenne Mitte                                                            22     0,35 gn/og         C23-AB/22 (Keyless-Modul)         Keyless

23     0,35 gy/vt           Keyless-Antenne Mitte                                                            23     0,35 gy/vt           C23-AB/23 (Keyless-Modul)         Keyless

24     0,35 ye               Sitzheizungsschalter vorn links C3HS29/4                         24     0,35 ye               BCM C1BP02-F/17         Sitzheizung

         0,35 ye               Sitzheizungsschalter vorn rechts C3HS30/4                                                                     Sitzheizung

25     0,35 bn               Sitzheizungsschalter vorn links C2HS29/5                         25     0,35 bn               C23-AB/12 (Sitzheizung vorn links)         Sitzheizung

26     0,35 bn               Sitzheizungsschalter vorn rechts C2JS30/5                       26     0,35 bn               C23-AB/13 (Sitzheizung vorn rechts)         Sitzheizung

27                                 n/c                                                                                                27                                 n/c

28     0,5 bu/gn           Medienanschlussmodul C2ME17/11                                   28     0,5 bu/gn           Sync-Modul C2ME112/28         Audio gehoben mit Sync

29     0,5 wh/gn           Medienanschlussmodul C2ME17/12                                   29     0,5 wh/gn           Sync-Modul C2ME112/29         Audio gehoben mit Sync

30     0,5 bn                 Medienanschlussmodul C2ME17/3                                     30     0,5 bn                 Sync-Modul C2ME112/34         Audio gehoben mit Sync

31     0,5 bn/ye            Medienanschlussmodul C2ME17/9                                     31     0,5 bn/ye            Sync-Modul C2ME112/35         Audio gehoben mit Sync

32                                 n/c                                                                                                32                                 n/c

33                                 n/c                                                                                                33                                 n/c

34                                 n/c                                                                                                34                                 n/c

35                                 n/c                                                                                                35                                 n/c

36                                 n/c                                                                                                36                                 n/c

37                                 n/c                                                                                                37                                 n/c

38                                 n/c                                                                                                38                                 n/c

39                                 n/c                                                                                                39                                 n/c

40                                 n/c                                                                                                40                                 n/c

41     0,5 vt/gy             Medienanschlussmodul C2ME17/1                                     41     0,5 vt/gy             Sync-Modul C2ME112/8         Audio gehoben mit Sync

42     0,5 bn/wh           Medienanschlussmodul C2ME17/10                                   42     0,5 bn/wh           Sync-Modul C2ME112/38         Audio gehoben mit Sync

43                                 n/c                                                                                                43                                 n/c